Sint-Lievenscollege Business
  home  

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit de vertegenwoordigers van de volgende 4 geledingen:
- de ouders;
- het personeel;
- de leerlingen;
- de lokale gemeenschap.


Het participatiedecreet stelt heel duidelijk dat bij de oprichting van de schoolraad op 1 april 2005 elke geleding 3 leden telt. Bij een hersamenstelling van de schoolraad ¿ d.i. in principe na het verstrijken van de eerste mandaattermijn ¿ bepaalt de schoolraad zelf het aantal vertegenwoordigers per geleding. De schoolraad moet zich wel houden aan een minimum van 2 en een maximum van 5 leden per geleding. Elke geleding heeft evenveel vertegenwoordigers.

In de schoolraad zal  het schoolbestuur niet langer als geleding aanwezig zijn. Wel woont de directeur de vergaderingen van de schoolraad bij met raadgevende stem.

De leden van de schoolraad hebben een algemeen informatierecht m.b.t. de aangelegenheden waarover de schoolraad haar advies- of overlegbevoegdheden uitoefent. Dit betekent dat zij ten behoeve van de werking van de schoolraad informatie kunnen opvragen bij de directeur of het schoolbestuur. Daarnaast hebben de leden van de schoolraad ook het recht om op eigen verzoek of op vraag gehoord te worden (door de directeur of het schoolbestuur) over materies waarvoor de schoolraad bevoegd is.

De schoolraad heeft ten behoeve van al het personeel, leerlingen en ouders een communicatie- en informatieplicht over de wijze waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent. Hoe deze communicatie- en informatieplicht wordt ingevuld, wordt uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.


print | top